Algemene Voorwaarden

1.  De­fi­ni­ties
1.1 “Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur”: door XCLNT ter be­schik­king ge­stel­de ap­pa­ra­tuur die nodig is om van de Te­le­foon­dienst ge­bruik te maken, zoals een XCLNT Adap­ter.
1.2 “Al­ge­me­ne Voor­waar­den”: deze al­ge­me­ne voor­waar­den.
1.3 “Belpakket”: een belpakket zoals dat van tijd tot tijd door XCLNT wordt aangeboden.
1.4  “Con­trac­tant”: de rechts­per­soon of na­tuur­lij­ke per­soon aan wie XCLNT een aan­bod heeft ge­daan of die zich bij XCLNT heeft aan­ge­meld voor het slui­ten van een Over­eenkomst, dan wel met wie XCLNT een Over­een­komst heeft ge­slo­ten.
1.5  “Dienst(en)”: door XCLNT te le­ve­ren danwel ge­le­ver­de elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie­dienst(en).
1.6  “Dien­sten­aan­bie­der”: een aan­bie­der van open­ba­re elek­tro­ni­sche com­mu­ni­ca­tie­dien­sten.
1.7  “Mijn XCLNT”: de per­soon­lij­ke om­ge­ving van de Con­trac­tant bin­nen de XCLNT Web­si­te, waar­op onder meer Con­trac­tant spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie in de zin van ar­ti­kel 6.1 en de fac­tu­ren voor de ge­le­ver­de Dien­sten zijn op­ge­sla­gen.
1.8  “Over­een­komst”: de over­een­komst tus­sen XCLNT en de Con­trac­tant tot le­ve­ring van één of meer­de­re Dien­sten.
1.9 “Rand­ap­pa­ra­tuur”: ap­pa­ra­tuur van de Con­trac­tant die be­stemd is om recht­streeks of in­di­rect op de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur te wor­den aan­ge­slo­ten voor het ge­bruik van de Te­le­foon­dienst.
1.10 “Ready for Ser­vi­ce-da­tum”: de eer­ste datum waar­op XCLNT de Con­trac­tant in staat stelt ge­bruik te maken van een Dienst.
1.11  “Ser­vi­ce­num­mers”: te­le­foon­num­mers be­gin­nend met 080x, 090x, 066, 067, 082, 084, 087, 091, 116 xyz, 14xy, en 18xy.
1.12  “Soft­wa­re”: de in de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur ge­bruik­te soft­wa­re, waar­on­der firm­wa­re.
1.13 “Telefoondienst”: de op Voice over IP gebaseerde telefoondienst die door XCLNT wordt geleverd, inclusief de XCLNT Adapter. 
1.14 “XCLNT Adapter Apparatuur”: apparatuur die door XCLNT ter beschikking wordt gesteld om de telefoondienst mogelijk te maken.
1.15 “XCLNT”: Ex­cel­lent B.V., sta­tu­tair ge­ves­tigd en kan­toor­hou­den­de te Am­ster­dam; ge­re­gi­streerd bij de Kamer van Koop­han­del te Am­ster­dam onder num­mer: 59630523.
1.16 “XCLNT Ga­ran­tie”: de ga­ran­tie zoals om­schre­ven in ar­ti­kel 20.2.
1.17 “XCLNT Web­si­te”: de web­si­te van XCLNT www.​xclnt.​nl.

2.  Toe­pas­se­lijk­heid en wij­zi­gin­gen
2.1  Deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den zijn van toe­pas­sing op alle aan­bie­din­gen en of­fer­tes door XCLNT en op alle aan­mel­din­gen door de Con­trac­tant voor Dien­sten als­me­de op ie­de­re tus­sen XCLNT en de Con­trac­tant ge­slo­ten Over­een­komst. Op af­wij­ken­de of aan­vul­len­de be­pa­lin­gen kan de Con­trac­tant slechts een be­roep doen in­dien deze uit­druk­ke­lijk en schrif­te­lijk door XCLNT zijn aan­vaard.
2.2  De toe­pas­se­lijk­heid op de Over­een­komst van enige door de Con­trac­tant ge­han­teer­de al­ge­me­ne voor­waar­den is uit­druk­ke­lijk uit­ge­slo­ten.
2.3  In­dien enig on­der­deel van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den nie­tig blijkt, wordt ver­nie­tigd of on­gel­dig wordt ver­klaard, zul­len alle an­de­re on­der­de­len vol­le­dig van kracht blij­ven.
2.4  XCLNT kan deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den wij­zi­gen door de Con­trac­tant daar­van in ken­nis te stel­len. De Con­trac­tant gaat ermee ak­koord dat in­dien de Con­trac­tant na ont­vangst van deze ken­nis­ge­ving be­sluit ge­bruik te (blij­ven) maken van een of meer­de­re van de Dien­sten, de Con­trac­tant aan deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den is ge­bon­den zoals zij zijn of wor­den ge­wij­zigd. De voor­mel­de ken­nis­ge­ving kan de Con­trac­tant wor­den ver­strekt met de fac­tuur, via di­rect mail, via e-mail, via in­ter­ac­tie­ve voi­ce-res­pon­se, via de XCLNT Web­si­te of op an­de­re wijze. De gel­den­de Al­ge­me­ne Voor­waar­den zijn te vin­den op de XCLNT Web­si­te.

3.  De Over­een­komst
3.1  De Con­trac­tant kan zich schrif­te­lijk, te­le­fo­nisch of op elek­tro­ni­sche wijze aan­mel­den bij XCLNT voor de Dien­sten. De Con­trac­tant (na­tuur­lij­ke per­soon) ver­klaart ten­min­ste 18 jaar oud te zijn, te han­de­len in be­roep of be­drijf en de Con­trac­tant ver­klaart het recht en het ver­mo­gen te heb­ben om de Over­een­komst met XCLNT aan te gaan en dient het voor­gaan­de op ver­zoek van XCLNT, waar mo­ge­lijk mid­dels een re­cent uit­trek­sel de in­schrij­ving van haar of zijn be­drijf in het han­dels­re­gis­ter van de Ka­mers van Koop­han­del aan te tonen. Bij een aan­vraag (mede) na­mens een rechts­per­soon dient de ver­te­gen­woor­di­ger zich op ver­zoek van XCLNT op een daar­bij aan te geven wijze te iden­ti­fi­ce­ren en zijn ver­te­gen­woor­dig­heids­be­voegd­heid aan te tonen, waar mo­ge­lijk door mid­del van een re­cent uit­trek­sel uit een bij een Kamer van Koop­han­del ge­hou­den re­gis­ter.
3.2  XCLNT is ge­mach­tigd om de eind­da­tum van de over­een­komst van Con­trac­tant met de vo­ri­ge Dien­sten­aan­bie­der op te vra­gen bij de vo­ri­ge Dien­sten­aan­bie­der en deze bij de vo­ri­ge Dien­sten­aan­bie­der op te zeg­gen.
3.3  XCLNT is ge­mach­tigd om de laat­ste fac­tuur van de Con­trac­tant bij de vo­ri­ge Dien­sten­aan­bie­der op te vra­gen om tot een cor­rec­te Over­een­komst te komen. 
3.4  De aan­vraag van Con­trac­tant kan door XCLNT wor­den ge­wei­gerd bij­voor­beeld in­dien:
a. De Con­trac­tant han­de­lings­on­be­kwaam of han­de­lings­on­be­voegd is, of niet de ge­vraag­de ge­ge­vens ter be­schik­king stelt.
b. De Con­trac­tant een na­tuur­lijk per­soon is en niet han­delt in de hoe­da­nig­heid van be­roep of be­drijf.
c. De Con­trac­tant een in deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den ge­stel­de ver­plich­ting niet na­komt en die niet-na­ko­ming de wei­ge­ring recht­vaar­digt, of aan­ne­me­lijk is dat hij een der­ge­lij­ke ver­plich­ting niet zal na­ko­men.
d. De Con­trac­tant fi­nan­ciële ver­plich­tin­gen uit hoof­de van een eer­de­re of an­de­re over­een­komst met XCLNT of één van haar groeps­maat­schap­pij­en niet na­komt.
e. Tech­ni­sche of eco­no­mi­sche re­de­nen aan de kant van XCLNT die de aan­slui­ting van de Con­trac­tant in de weg staan.
3.5  De Con­trac­tant staat in voor de cor­rect­heid en vol­le­dig­heid van zijn aan­mel­ding voor de Dien­sten en zal XCLNT in ken­nis stel­len van la­te­re wij­zi­gin­gen in zijn adres en/of be­taal­ge­ge­vens. De Con­trac­tant zal voorts cor­rec­te en vol­le­di­ge in­for­ma­tie aan XCLNT ver­strek­ken zoals XCLNT van tijd tot tijd van de Con­trac­tant ver­zoekt. Het niet na­ko­men van deze be­pa­ling vormt een schen­ding van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den en kan lei­den tot on­mid­del­lij­ke beëin­di­ging van de toe­gang van de Con­trac­tant tot een of meer­de­re Dien­sten.
3.6  De Over­een­komst komt uit­slui­tend tot stand na aan­vaar­ding door XCLNT van de aan­mel­ding van de Con­trac­tant voor de Dien­sten. Aan­vaar­ding kan te­vens blij­ken uit het feit dat de Con­trac­tant toe­gang wordt ver­leend tot en ge­bruik kan maken van een of meer­de­re van de Dien­sten.

4.  Ta­rie­ven, kos­ten en be­ta­ling
4.1  XCLNT zal de Con­trac­tant over­een­kom­stig het be­paal­de in dit ar­ti­kel voor het ge­bruik van de Dien­sten de ta­rie­ven en kos­ten in re­ke­ning bren­gen die gel­den op het tijd­stip dat de Dien­sten door de Con­trac­tant wor­den ge­bruikt, met in­gang van de Ready for Ser­vi­ce-da­tum. XCLNT kan de aan de Dien­sten ver­bon­den ta­rie­ven en kos­ten wij­zi­gen. De gel­den­de ta­rie­ven en kos­ten voor de Dien­sten wor­den door XCLNT be­kend­ge­maakt op de XCLNT Web­si­te en zijn bij de klan­ten­ser­vi­ce van XCLNT op te vra­gen. Alle ver­mel­de ta­rie­ven gel­den ex­clu­sief BTW ten­zij an­ders is aan­ge­ge­ven.
4.2  XCLNT kan een­maal per jaar de ta­rie­ven wij­zi­gen vol­gens de CBS prijs­in­dex CAO lonen voor za­ke­lij­ke dienst­ver­le­ning uit het voor­gaan­de ka­len­der­jaar.
4.3  Be­ta­ling ge­schiedt hoofd­za­ke­lijk via au­to­ma­ti­sche in­cas­so, waar­voor de Con­trac­tant door aan­vaar­ding van deze al­ge­me­ne voor­waar­den XCLNT mach­tigt. Daar­bij draagt de Con­trac­tant tel­kens zorg voor een toe­rei­kend saldo op de voor au­to­ma­ti­sche in­cas­so be­stem­de bank- of gi­ro­re­ke­ning.
4.4  De Con­trac­tant ont­vangt maan­de­lijks gra­tis van XCLNT on­li­ne op zijn Mijn XCLNT een fac­tuur voor de ge­le­ver­de Dien­sten.
4.5  In­dien de maan­de­lijk­se in­cas­so niet bin­nen de in ar­ti­kel 16.1 en ar­ti­kel 16.2 ge­noem­de 5 dagen ter­mijn geïncas­seerd kan wor­den, is de Con­trac­tant vanaf de ver­val­da­tum (“Ver­val­da­tum”) au­to­ma­tisch in ver­zuim. In­ge­val van der­ge­lijk ver­zuim, be­houdt XCLNT zich het recht voor de Con­trac­tant ad­mi­ni­stra­tie­kos­ten in re­ke­ning te bren­gen en kan XCLNT voorts het ver­schul­dig­de be­drag ver­meer­de­ren met de wet­te­lij­ke rente voor ie­de­re dag dat de Con­trac­tant na de Ver­val­da­tum in ge­bre­ke blijft de be­tref­fen­de fac­tuur te vol­doen. In­dien ter ver­krij­ging van vol­doe­ning van een door de Con­trac­tant ver­schul­digd be­drag een in­cas­so­pro­ce­du­re of ge­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re nood­za­ke­lijk blijkt, zijn daar­aan ver­bon­den kos­ten voor re­ke­ning van de Con­trac­tant.
4.6  In­dien het be­drag van au­to­ma­ti­sche in­cas­so of een fac­tuur naar het oor­deel van de Con­trac­tant on­juist is, zal de Con­trac­tant XCLNT daar­van bin­nen 10 dagen nadat het be­drag au­to­ma­tisch is geïncas­seerd dan wel bin­nen 10 dagen na de datum van de fac­tuur in ken­nis stel­len, met spe­ci­fi­ca­tie van de be­dra­gen die naar de me­ning van de Con­trac­tant on­juist zijn. Be­hou­dens te­gen­be­wijs geldt de ad­mi­ni­stra­tie van XCLNT als door­slag­ge­vend be­wijs voor het ge­bruik door de Con­trac­tant van de Dien­sten en de door de Con­trac­tant ver­schul­dig­de be­dra­gen.
4.7  De Con­trac­tant zal alle ver­schul­dig­de be­dra­gen die door mid­del van au­to­ma­ti­sche in­cas­so wor­den be­taald, vol­doen van een re­ke­ning die de Con­trac­tant aan­houdt bij een er­ken­de fi­nan­ciële in­stel­ling in Ne­der­land.
4.8  In­dien een au­to­ma­ti­sche af­schrij­ving ten on­rech­te wordt ge­an­nu­leerd of niet ge­ho­no­reerd, kan XCLNT hier­voor kos­ten aan de Con­trac­tant in re­ke­ning bren­gen voor elke maal dat de­zelf­de be­ta­ling ten on­rech­te wordt ge­an­nu­leerd of niet wordt ge­ho­no­reerd. De an­nu­le­ring of niet-ho­no­re­ring van de be­ta­ling en het in re­ke­ning bren­gen van voor­noemd be­drag laat on­ver­let het be­paal­de in ar­ti­kel 4.5.
4.9 In­dien Con­trac­tant de fac­tuur niet via au­to­ma­ti­sche in­cas­so vol­doet brengt XCLNT € 5 ad­mi­ni­stra­tie­kos­ten in re­ke­ning. 
 
5.  Kre­diet­li­miet
5.1  XCLNT kan naar eigen in­zicht en op elk tijd­stip een kre­diet­li­miet op de re­ke­ning van de Con­trac­tant toe­pas­sen en/of be­ta­ling van een borg­som of tus­sen­tijd­se be­ta­ling eisen. XCLNT kan te allen tijde de borg­som van de Con­trac­tant aan­wen­den voor het ver­goe­den van kos­ten, ver­lie­zen of aan­spra­ke­lijk­heid die ge­maakt of op­ge­lo­pen zijn omdat de Con­trac­tant zich niet aan deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of de Over­een­komst heeft ge­hou­den of omdat de Con­trac­tant enig aan XCLNT ver­schul­digd be­drag niet of niet tij­dig heeft vol­daan.
5.2  On­ver­min­derd het be­paal­de in ar­ti­kel 5.1 en ten­zij uit­druk­ke­lijk en schrif­te­lijk an­ders met de Con­trac­tant is over­een­ge­ko­men, kan XCLNT een kre­diet­li­miet han­te­ren. In­dien de Con­trac­tant meent meer ge­bruik van de Dien­sten te zul­len maken dan de voor­noem­de kre­diet­li­miet toe­staat, kan de Con­trac­tant tegen voor­uit­be­ta­ling van een door XCLNT te be­pa­len be­drag een rui­me­re kre­diet­li­miet met XCLNT over­een­ko­men.
 
6.  Contractant­ spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie
6.1  Con­trac­tant spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie zoals be­doeld in dit ar­ti­kel 6 omvat onder meer:
(a) klant­spe­ci­fie­ke ge­ge­vens van de Con­trac­tant, zoals be­drijfs­naam, KVK, con­tact­per­soon, adres, e-mail­adres, te­le­foon­num­mer(s), ge­boor­te­da­tum, rij­be­wijs­num­mer, pas­poort­num­mer, en het num­mer van enig ander le­gi­ti­ma­tie­be­wijs;
(b) de­tails en sta­tus van alle re­ke­nin­gen van de Con­trac­tant bij XCLNT of bij de aan XCLNT ge­li­eer­de rechts­per­so­nen;
(c) het kre­diet­ver­le­den van de Con­trac­tant, in­clu­sief ge­ge­vens be­tref­fen­de de kre­diet­waar­dig­heid of het kre­diet­li­miet van de Con­trac­tant;
(d) ge­ge­vens be­tref­fen­de de kre­diet­waar­dig­heid of de kre­diet­ca­pa­ci­teit van de Con­trac­tant; en
(e) ver­keers­ge­ge­vens be­tref­fen­de het ge­bruik door de Con­trac­tant van de Dien­sten.
6.2  De Con­trac­tant gaat ermee ak­koord en mach­tigt XCLNT en de aan XCLNT ge­li­eer­de rechts­per­so­nen om zijn Con­trac­tant spe­ci­fie­ke in­for­ma­tie te ge­brui­ken en uit te wis­se­len met ver­te­gen­woor­di­gers van XCLNT, kre­diet­re­gi­stra­tie-in­stan­ties, kre­diet­ver­strek­kers, er­ken­de fi­nan­ciële in­stel­lin­gen, Dien­sten­aan­bie­ders, zijn za­ke­lij­ke re­fe­ren­ties of op­dracht­ge­ver(s), een en ander met in­acht­ne­ming van de toe­pas­se­lij­ke pri­va­cy­wet­ge­ving, ten be­hoe­ve van de vol­gen­de doel­ein­den:
(a) het toe­pas­sen van het kre­diet­be­leid van XCLNT op de aan­mel­ding van de Con­trac­tant voor de Dien­sten en op het ge­bruik van de Dien­sten door de Con­trac­tant;
(b) voor het lo­pend kre­diet­be­heer van de re­ke­ning(en) van de Con­trac­tant bij XCLNT of aan XCLNT ge­li­eer­de rechts­per­so­nen, in­clu­sief het innen van ach­ter­stal­li­ge be­ta­lin­gen;
(c) het lo­pend on­der­houd van kre­diet­ge­ge­vens die op de Con­trac­tant be­trek­king heb­ben;
(d) ont­wik­ke­ling, on­der­zoek en pro­mo­tie van pro­duc­ten en dien­sten van XCLNT of aan XCLNT ge­li­eer­de rechts­per­so­nen; en
(e) het mo­ge­lijk maken dat de Dien­sten aan de Con­trac­tant wor­den ge­le­verd.
6.3  De Con­trac­tant geeft XCLNT toe­stem­ming de ge­ge­vens van de Con­trac­tant voor mar­ke­ting-doel­ein­den ter be­schik­king te stel­len aan haar groeps­maat­schap­pij­en, waar­on­der de mo­ge­lijk­heid om op grond van de ge­ge­vens ac­tief in te spe­len op de be­hoef­te van de Con­trac­tant.
6.4  XCLNT zal vol­doen aan wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen, zoals het ver­strek­ken van in­for­ma­tie en/of (per­soons)ge­ge­vens aan be­voeg­de au­to­ri­tei­ten in het kader van straf­vor­de­ring of in het be­lang van de vei­lig­heid van de staat. XCLNT is ge­hou­den om me­de­wer­king te ver­le­nen aan vol­gens de wet be­voegd ge­ge­ven las­t tot af­tap­pen.
 
7.  Aan­spra­ke­lijk­heid
7.1  XCLNT (waar­on­der voor de toe­pas­sing van dit ar­ti­kel 7 te­vens wordt be­gre­pen de werk­ne­mers en ver­te­gen­woor­di­gers van XCLNT) is niet aan­spra­ke­lijk voor scha­de als ge­volg van ge­beur­te­nis­sen of om­stan­dig­he­den bui­ten haar macht, waar­toe onder meer wordt ge­re­kend: (i) niet-be­schik­baar­heid, ver­tra­ging in de le­ve­ring of sto­rin­gen van, als­me­de ge­bre­ken in net­wer­ken, in­for­ma­tie, pro­duc­ten en dien­sten van der­den (in­clu­sief Dien­sten­aan­bie­ders), (ii) sta­kin­gen of ar­beids­on­rust, en (iii) door de wet­ge­ver, de over­heid, de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) of enig ander daar­toe be­voeg­de au­to­ri­teit ge­no­men be­sluit of uit­ge­vaar­dig­de re­gels, aan­wij­zin­gen of be­ve­len.
7.2  XCLNT is niet aan­spra­ke­lijk voor enige scha­de die het ge­volg is van on­juis­te of on­vol­le­di­ge in­for­ma­tie op de XCLNT Web­si­te.
7.3  De aan­spra­ke­lijk­heid van XCLNT, op welke grond dan ook, is je­gens de Con­trac­tant of je­gens an­de­ren die via de Con­trac­tant aan­spra­ken maken, met in­acht­ne­ming van het be­paal­de in ar­ti­kel 7.4 en 7.5, be­perkt tot, ter keuze van XCLNT: (i) ver­goe­ding van di­rec­te scha­de tot maxi­maal het be­drag van de laat­ste maand­fac­tuur die de Con­trac­tant ter zake van de be­tref­fen­de Dienst(en) heeft vol­daan, of (ii) het op kos­ten van XCLNT op­nieuw le­ve­ren van de Dien­sten of be­ta­ling door XCLNT van de kos­ten om ge­lijk­waar­di­ge dien­sten te laten le­ve­ren.
7.4  XCLNT is nim­mer aan­spra­ke­lijk voor in­di­rec­te scha­de of ge­volg­scha­de, waar­on­der be­gre­pen ver­lies of be­scha­di­ging van ge­ge­vens en der­ving van in­kom­sten, winst of omzet.
7.5  Met geen enkel on­der­deel van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den wordt be­oogd de aan­spra­ke­lijk­heid van XCLNT voor over­lij­den of per­soon­lijk let­sel of als ge­volg van opzet of grove na­la­tig­heid van XCLNT uit te slui­ten of te be­per­ken.
 
8.  Vrij­wa­ring
De Con­trac­tant vrij­waart XCLNT voor, en zal XCLNT alle scha­de en kos­ten (in­clu­sief kos­ten van ju­ri­di­sche bij­stand) ver­goe­den die voort­vloei­en uit, aan­spra­ken van der­den je­gens XCLNT, welke aan­spra­ken voort­ko­men uit of ver­band hou­den met (i) het ge­bruik van de Dien­sten door de Con­trac­tant of door der­den via de aan­slui­tin­gen van de Con­trac­tant, welk ge­bruik in strijd is met de be­pa­lin­gen van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of de Over­een­komst, of (ii) het door de Con­trac­tant op eni­ger­lei an­de­re wijze toe­re­ken­baar niet na­ko­men van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of de Over­een­komst.
 
9.  Over­dracht
9.1  Het is de Con­trac­tant niet toe­ge­staan zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van XCLNT de Over­een­komst of enige van zijn rech­ten of ver­plich­tin­gen onder deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of onder de Over­een­komst aan een derde over te dra­gen.
9.2  XCLNT is ge­rech­tigd haar rech­ten en ver­plich­tin­gen uit de Over­een­komst over te dra­gen aan een derde, in­dien zulks ge­schiedt aan een van haar groeps­maat­schap­pij­en of in­dien zulks ge­schiedt in het kader van een over­dracht van (een on­der­deel van) de door haar ge­dre­ven on­der­ne­ming. 
 
10.  Duur en beëin­di­ging
10.1  De Over­een­komst komt tot stand op de in ar­ti­kel 3.6 ge­noem­de wijze en heeft als aan­vangs­da­tum de Ready for Ser­vi­ce-da­tum.
10.2  Een Over­een­komst die voor be­paal­de duur is aan­ge­gaan, wordt na af­loop van de initiële con­tracts­duur tel­kens stil­zwij­gend ver­lengd met een­zelf­de pe­ri­o­de als de initiële con­tracts­duur, ten­zij de Con­trac­tant de Over­een­komst elek­tro­nisch op­zegt met in­acht­ne­ming van een op­zeg­ter­mijn van een (1) maand voor het einde van de initiële con­tracts­duur of de ver­len­gings­pe­ri­o­de. Over­een­kom­sten die krach­tens de gel­den­de wet- en re­gel­ge­ving naar hun aard niet lan­ger aan­ge­gaan mogen wor­den dan een be­paal­de pe­ri­o­de, zul­len na het ver­strij­ken van die pe­ri­o­de niet stil­zwij­gend wor­den ver­lengd. Deze over­een­kom­sten kun­nen wel op ini­ti­a­tief van Con­trac­tant wor­den ver­lengd. Op deze ver­len­ging zijn de in de eer­ste en twee­de zin ge­noem­de uit­gangs­pun­ten van toe­pas­sing.
10.3  XCLNT is ge­rech­tigd de Over­een­komst zon­der na­de­re in­ge­bre­ke­stel­ling of rech­ter­lij­ke tus­sen­komst met on­mid­del­lij­ke in­gang te beëin­di­gen in het geval:
a. Het fail­lis­se­ment of de sur­se­an­ce van be­ta­ling van de Con­trac­tant is aan­ge­vraagd of uit­ge­spro­ken dan wel de toe­pas­sing van de Wet Schuld­sa­ne­ring Na­tuur­lij­ke Per­so­nen is aan­ge­vraagd of uit­ge­spro­ken;
b. De Con­trac­tant ver­plich­tin­gen uit hoof­de van deze of een an­de­re over­een­komst met XCLNT na in­ge­bre­ke­stel­ling niet na­komt.
10.4  On­ver­min­derd ove­ri­ge rech­ten tot beëin­di­ging, is XCLNT ge­rech­tigd een Over­een­komst te beëin­di­gen, zon­der daar­voor op eni­ger­lei wijze aan­spra­ke­lijk­heid op te kun­nen lopen, na ken­nis­ge­ving aan de Con­trac­tant in­dien XCLNT de le­ve­ring van de een of meer­de­re Dien­sten al­ge­heel staakt. 
10.5  De beëin­di­ging van de Over­een­komst laat on­ver­let de aan­spra­ke­lijk­heid van de Con­trac­tant voor de door de Con­trac­tant onder de Over­een­komst of deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den nog aan XCLNT ver­schul­dig­de be­dra­gen.
 
11.  Toe­pas­se­lijk recht en ju­ris­dic­tie
11.1  Deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den en de Over­een­komst wor­den be­heerst door en zul­len wor­den uit­ge­legd in over­een­stem­ming met het Ne­der­lands recht.
11.2  Ge­schil­len tus­sen Par­tij­en die voort­vloei­en uit of ver­band hou­den met de Over­een­komst
wor­den voor­ge­legd aan de be­voeg­de rech­ter te Am­ster­dam. 
12.  Ge­he­le Over­een­komst
Deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den en de Over­een­komst vor­men, met in­acht­ne­ming van het be­paal­de in ar­ti­kel 2, de vol­le­di­ge over­een­komst tus­sen de Con­trac­tant en XCLNT met be­trek­king tot de le­ve­ring van de Dien­sten en komen, voor zover dit op grond van het toe­pas­se­lijk recht is toe­ge­staan, in de plaats van alle an­de­re ver­kla­rin­gen, toe­zeg­gin­gen of voor­waar­den van XCLNT ter zake de le­ve­ring van de Dien­sten.
 
13.  Ken­nis­ge­vin­gen en con­tact
13.1  Enige onder deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den ver­eis­te of mo­ge­lij­ke ken­nis­ge­ving dient, ten­zij an­ders ver­meld, elek­tro­nisch te ge­schie­den.
13.2  Con­tact­ge­ge­vens XCLNT
Post­bus 37249
1030 AE Am­ster­dam
Web­si­te: www.xclnt.nl
 
14.  Te­le­foon­dien­sten
14.1  Na aan­mel­ding door de Con­trac­tant voor een Te­le­foon­dienst en aan­vaar­ding van de aan­mel­ding door XCLNT zal de Con­trac­tant op de Ready for Ser­vi­ce-da­tum toe­gang heb­ben tot de Te­le­foon­dienst via XCLNT. Daar­bij geldt dat door of na­mens XCLNT ge­com­mu­ni­ceer­de (ver­wach­te) op­le­ver­ter­mij­nen slechts in­di­ca­tief zijn.
14.2  Om Telefoondien­sten te le­ve­ren kan XCLNT ge­bruik­ma­ken van elke Dien­sten­aan­bie­der die XCLNT ge­bo­den acht. Met in­acht­ne­ming van het be­paal­de in ar­ti­kel 6, mach­tigt de Con­trac­tant XCLNT tot het aan een Dien­sten­aan­bie­der ver­strek­ken van alle ge­ge­vens, ken­nis­ge­vin­gen, aan­stel­lin­gen en an­de­re vol­mach­ten die XCLNT nood­za­ke­lijk acht om de Telefoondien­sten te le­ve­ren.
14.3  Bij op­le­ve­ring van een Telefoondien­st be­staat de mo­ge­lijk­heid dat ove­ri­ge Dien­sten en door an­de­re Dien­sten­aan­bie­ders ge­le­ver­de te­le­com­mu­ni­ca­tie­dien­sten tij­de­lijk niet be­schik­baar of be­reik­baar zijn (bij­voor­beeld maar niet be­perkt tot het geval Con­trac­tant over­gaat van een an­de­re Dien­sten­aan­bie­der naar XCLNT). Voor deze niet be­reik­baar­heid/be­schik­baar­heid is XCLNT niet aan­spra­ke­lijk.
14.4  XCLNT ga­ran­deert niet dat Telefoondien­sten con­ti­nu of zon­der sto­rin­gen be­schik­baar zul­len zijn, mede omdat zij hier­voor af­han­ke­lijk is van an­de­re Dien­sten­aan­bie­ders. De Con­trac­tant dient sto­rin­gen in de wer­king van Te­le­foon­dien­sten zo spoe­dig mo­ge­lijk aan XCLNT te mel­den en de door XCLNT ge­vraag­de in­for­ma­tie te ver­strek­ken. XCLNT zal zich naar re­de­lijk­heid in­span­nen de door de Con­trac­tant aan XCLNT ge­mel­de sto­rin­gen in Telefoondien­sten en an­de­re klach­ten bin­nen een re­de­lij­ke ter­mijn te on­der­zoe­ken en mo­ge­lij­ker­wijs te ver­hel­pen dan wel, als de sto­ring door een an­de­re Dien­sten­aan­bie­der wordt ver­oor­zaakt, deze Dien­sten­aan­bie­der hier­over te in­for­me­ren. XCLNT zal de Con­trac­tant daar­van op de hoog­te te stel­len.
14.5  De kos­ten van het op­los­sen van sto­rin­gen en door sto­rin­gen ver­oor­zaak­te scha­de kun­nen door XCLNT aan de Con­trac­tant in re­ke­ning wor­den ge­bracht in­dien ten on­rech­te een sto­rings­mel­ding is ge­daan, de sto­ring is ver­oor­zaakt door ver­wijt­baar han­de­len of na­la­ten van de Con­trac­tant of de Con­trac­tant on­vol­doen­de me­de­wer­king ver­leent bij het op­los­sen van de sto­ring. 
14.6  XCLNT kan Te­le­foon­dien­sten of delen daar­van tij­de­lijk on­der­bre­ken of be­per­ken voor het op­los­sen van sto­rin­gen of ten be­hoe­ve van on­der­houd, ver­van­ging of wij­zi­ging van net­wer­ken, sys­te­men of an­de­re met de le­ve­ring van de Te­le­foon­dien­sten sa­men­han­gen­de on­der­de­len. XCLNT zal de duur van on­der­bre­kin­gen en be­per­kin­gen zo­veel mo­ge­lijk be­per­ken en de Con­trac­tant voor zover re­de­lij­ker­wijs mo­ge­lijk voor­af over on­der­bre­kin­gen en be­per­kin­gen in­lich­ten. 
14.7  XCLNT kan, zon­der daar­voor op eni­ger­lei wijze aan­spra­ke­lijk te kun­nen wor­den ge­steld, de le­ve­ring van Te­le­foon­dien­sten beëin­di­gen, wij­zi­gen, on­der­bre­ken, op­schor­ten of be­per­ken:
(a) ter waar­bor­ging van de vei­lig­heid of in­te­gri­teit van het net­werk van XCLNT of van een an­de­re Dien­sten­aan­bie­der ge­du­ren­de een nood­si­tu­a­tie;
(b) in­dien de Con­trac­tant niet aan zijn be­ta­lings­ver­plich­tin­gen onder deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den vol­doet of an­ders­zins te­kort­schiet in de na­ko­ming van zijn ver­plich­tin­gen onder deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of de Over­een­komst, dan wel re­de­lij­ker­wijs door XCLNT kan wor­den aan­ge­no­men dat de Con­trac­tant zal te­kort­schie­ten;
(c) in­dien XCLNT de Con­trac­tant niet, na zich daar­toe in re­de­lijk­heid te heb­ben in­ge­span­nen, op het door de Con­trac­tant op­ge­ge­ven adres of te­le­foon­num­mer kan be­rei­ken.
14.8  XCLNT zal de haar uit hoof­de van ar­ti­kel 15.7 toe­ko­men­de be­voegd­he­den niet in strijd met dwin­gend­rech­te­lij­ke wets­be­pa­lin­gen uit­oe­fe­nen en zich naar re­de­lijk­heid in­span­nen de Con­trac­tant voor­af­gaand, dan wel ach­ter­af, in ken­nis te stel­len van de beëin­di­ging, wij­zi­ging, on­der­bre­king, op­schor­ting of be­per­king van de le­ve­ring van Telefoondien­sten in­ge­vol­ge het be­paal­de in ar­ti­kel 15.7.
14.9  Alle rech­ten van in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­dom met be­trek­king tot ge­brui­kers­do­cu­men­ta­tie die als on­der­deel van een of meer­de­re Telefoondien­sten zijn ge­le­verd of an­ders­zins ter be­schik­king zijn ge­steld, be­rus­ten bij XCLNT of haar li­cen­tie­hou­ders.
 
15.  Ge­bruik van de Telefoondien­sten
15.1  De Con­trac­tant is ver­ant­woor­de­lijk en aan­spra­ke­lijk voor alle toe­gang tot, ge­bruik van, en kos­ten voor ge­bruik van de Telefoondien­sten al dan niet via de door de Con­trac­tant aan XCLNT op­ge­ge­ven aan­slui­ting(en) van de Con­trac­tant. Het voor­gaan­de geldt even­eens voor enig ge­bruik van de Telefoondien­sten door on­be­voeg­de der­den via een aan­slui­ting of van de Con­trac­tant of via wacht­woor­den of toe­gangs­co­des van de Con­trac­tant, tot het mo­ment dat dit on­be­voegd ge­bruik aan XCLNT is ge­meld en door XCLNT de toe­gang tot een of meer­de­re Telefoondien­sten van de Con­trac­tant of via wacht­woor­den of toe­gangs­co­des van de Con­trac­tant is ge­blok­keerd.
15.2  De Con­trac­tant zal de Telefoondien­sten slechts ge­brui­ken in over­een­stem­ming met de be­pa­lin­gen in deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den en de Over­een­komst en in over­een­stem­ming met door XCLNT ge­ge­ven re­de­lij­ke aan­wij­zin­gen of in­struc­ties. In het bij­zon­der zal de Con­trac­tant de Dienst niet ge­brui­ken voor: 
a. het on­ge­au­to­ri­seerd open­baar maken of ver­veel­vou­di­gen van au­teurs­rech­te­lijk be­schermd ma­te­ri­aal, of het an­ders­zins in­breuk maken op in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten, 
b. het stel­sel­ma­tig op­zet­te­lijk las­tig­val­len van an­de­ren (stal­king), 
c. het op­zet­te­lijk ver­sprei­den van vi­rus­sen of an­de­re scha­de­lij­ke soft­wa­re, 
d. het op­zet­te­lijk en zon­der toe­stem­ming bin­nen­drin­gen in com­pu­ter­sys­te­men (hac­king), of 
e. het ver­sto­ren van de goede wer­king van com­mu­ni­ca­tie­net­wer­ken en com­pu­ter­sys­te­men. 
15.3  De Con­trac­tant zal de Telefoondien­sten slechts af­ne­men voor eigen ge­bruik en de Telefoondien­sten niet door­ver­ko­pen of an­ders­zins op com­mer­ciële grond­slag aan der­den ter be­schik­king stel­len.
15.4  De Con­trac­tant zal de Telefoondien­sten voorts slechts ge­brui­ken in over­een­stem­ming met het toe­pas­se­lijk recht en de toe­pas­se­lij­ke wet­ten, codes, stan­daar­den, re­gels en richt­lij­nen als­me­de de van toe­pas­sing zijn­de be­ve­len en eisen uit­ge­vaar­digd door enige daar­toe be­voeg­de au­to­ri­teit. De Con­trac­tant zal elk on­recht­ma­tig ge­bruik van de Telefoondien­sten of ge­bruik in strijd met de be­pa­lin­gen van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of de Over­een­komst op eer­ste vor­de­ring van XCLNT of enige be­voeg­de au­to­ri­teit sta­ken en ge­staakt hou­den.
15.5  On­ver­min­derd ove­ri­ge rech­ten tot beëin­di­ging, is XCLNT ge­rech­tigd een Over­een­komst te beëin­di­gen in het geval de Con­trac­tant in strijd han­delt met de ar­ti­ke­len 16.2 en/of 16.3 van deze Al­ge­me­ne Voor­waar­den of in­dien XCLNT ver­moedt dat dit het geval is, het recht de Con­trac­tant on­mid­del­lijk de toe­gang tot een of meer­de­re Telefoondien­sten te ont­zeg­gen, de Over­een­komst op te zeg­gen en/of an­de­re maat­re­ge­len te nemen die XCLNT te­recht voor­ko­men, zon­der dat de Con­trac­tant aan­spraak kan maken op scha­de­ver­goe­ding ter­za­ke, of op res­ti­tu­tie van voor­uit­be­taal­de ver­goe­din­gen. Daar­naast heeft XCLNT in dat geval het recht om aan de Con­trac­tant een on­mid­del­lijk op­eis­ba­re en niet voor ver­re­ke­ning vat­ba­re boete in re­ke­ning te bren­gen van € 2.500,- per ge­beur­te­nis, on­ver­min­derd het recht van XCLNT tot het vor­de­ren van scha­de­ver­goe­ding.
15.6  XCLNT is ge­rech­tigd een telefoonnum­mer van Con­trac­tant te wij­zi­gen in geval van wij­zi­gin­gen in het na­ti­o­naal num­mer­plan of num­mer­toe­wij­zing door de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM), in geval van wij­zi­gin­gen in de Te­le­foon­dienst of het net­werk van XCLNT of an­de­re Dien­sten­aan­bie­ders of in geval van an­de­re om­stan­dig­he­den die num­mer­wij­zi­ging nood­za­ke­lijk maken. XCLNT zal een der­ge­lij­ke num­mer­wij­zi­ging nor­ma­li­ter niet eer­der door­voe­ren dan drie maan­den nadat de wij­zi­ging is be­kend ge­maakt, ten­zij een eer­de­re wij­zi­ging in de ge­ge­ven om­stan­dig­he­den nood­za­ke­lijk is.
 
16.  Fac­tu­re­ring en Fair Usage Po­li­cy
16.1  Met in­acht­ne­ming van het be­paal­de in ar­ti­kel 4.1 wor­den de door Con­trac­tant ge­maak­te ge­bruiks­af­han­ke­lij­ke kos­ten van de Te­le­foon­dienst(en), met in­acht­ne­ming van het door de Con­trac­tant af­ge­slo­ten Te­le­foon­abon­ne­ment en/of Bel­pak­ket, door XCLNT of door een aan XCLNT ge­li­eer­de rechts­per­soon in maan­de­lijk­se ter­mij­nen ach­ter­af mid­dels au­to­ma­ti­sche in­cas­so geïnd in de eer­ste 5 dagen vol­gend op de pe­ri­o­de waar­in de Con­trac­tant de kos­ten voor ge­bruik van de Dien­sten maak­te.
16.2  Met in­acht­ne­ming van het be­paal­de in ar­ti­kel 4.1 wor­den de door de Con­trac­tant de ge­bruik­son­af­han­ke­lij­ke kos­ten van de Te­le­foon­dienst(en), zoals de kos­ten van het Te­le­foon­abon­ne­ment en/of Bel­pak­ket, door XCLNT of door een aan XCLNT ge­li­eer­de rechts­per­soon in maan­de­lijk­se ter­mij­nen voor­af mid­dels au­to­ma­ti­sche in­cas­so geïnd in de eer­ste 5 dagen van de pe­ri­o­de waar­op de in­cas­so be­trek­king heeft.
16.3  In geval de Con­trac­tant ge­bruik maakt van een Bel­pak­ket met een Fair Usage Po­li­cy (FUP) en ex­ces­sief ge­bruikt maakt van de dienst waar­door hij boven de FUP komt, zal dit ex­ces­sie­ve ge­bruik tegen het re­gu­lie­re ta­rief in re­ke­ning ge­bracht wor­den.
 
17.  Op­zeg­ging en beëin­di­ging
17.1  Voor een Over­een­komst die de le­ve­ring van Te­le­foon­dien­sten omvat geldt dat de Con­trac­tant de Over­een­komst dient op te zeg­gen zulks on­ver­min­derd het be­paal­de in ar­ti­kel 10.2 om­trent de mi­ni­ma­le duur van de Over­een­komst. In­dien een der­ge­lij­ke Over­een­komst ein­digt ge­du­ren­de de initiële of ver­leng­de loop­tijd, is de Con­trac­tant ver­plicht tot be­ta­ling in­eens van de kos­ten die XCLNT dan re­kent voor de be­tref­fen­de Te­le­foon­dienst(en) vanaf de datum van beëin­di­ging tot het einde van de be­oog­de initiële loop­tijd van de Over­een­komst of het eerst mo­ge­lij­ke mo­ment dat de ver­leng­de Over­een­komst op rechts­gel­di­ge wijze beëin­digd kan wor­den.
17.2  In­dien de Con­trac­tant een Over­een­komst die de le­ve­ring van Te­le­foon­dien­sten omvat ge­du­ren­de zijn loop­tijd niet meer na­komt of on­re­gel­ma­tig beëin­digt, is de Con­trac­tant ver­plicht tot be­ta­ling in­eens van de kos­ten die XCLNT dan re­kent voor de be­tref­fen­de Te­le­foon­dienst(en) vanaf de datum van niet na­ko­ming res­pec­tie­ve­lijk on­re­gel­ma­ti­ge beëin­di­ging tot het eerst mo­ge­lij­ke mo­ment dat de ge­he­le Over­een­komst op re­gel­ma­ti­ge wijze beëin­digd had kun­nen wor­den.


18. Beschikbaarheid van de Telefoondiensten
18.1  De ter­mijn voor op­le­ve­ring van een Te­le­foon­dienst is mede af­han­ke­lijk van de be­no­dig­de (tech­ni­sche) voor­zie­nin­gen en om­stan­dig­he­den bij de Con­trac­tant, de even­tu­e­le wij­zi­gin­gen en aan­pas­sin­gen die hier­op nood­za­ke­lijk zijn ten be­hoe­ve van de in­ge­bruik­na­me van de Te­le­foon­dienst als­me­de van de le­ver­tijd die de hui­di­ge Dien­sten­aan­bie­der van Con­trac­tant bij por­te­ring over­een­kom­stig ar­ti­kel 18.2 han­teert.
18.2  Ten be­hoe­ve van de Te­le­foon­dienst kan de Con­trac­tant ge­bruik blij­ven maken van het be­staan­de te­le­foon­num­mer dat hij in ge­bruik heeft bij een an­de­re Dien­sten­aan­bie­der. De Con­trac­tant draagt er zorg voor dat de over­een­komst met die an­de­re Dien­sten­aan­bie­der wordt beëin­digd en mach­tigt XCLNT het be­staan­de te­le­foon­num­mer te por­te­ren naar de Te­le­foon­dienst. 
18.3  In­dien de Con­trac­tant ver­huist naar een adres bui­ten het net­num­mer­ge­bied waar­toe zijn be­staan­de te­le­foon­num­mer be­hoort en hij van de Te­le­foon­dienst ge­bruik blijft maken, zal XCLNT aan de Con­trac­tant een ander te­le­foon­num­mer toe­wij­zen be­ho­ren­de bij het net­num­mer­ge­bied van zijn adres.
18.4  On­ge­stoord ge­bruik van een Te­le­foon­dienst in com­bi­na­tie met alar­me­rings­sys­te­men, point of sale be­taal­au­to­ma­ten (PIN-au­to­ma­ten) of ver­ge­lijk­ba­re sys­te­men wordt door XCLNT niet ge­ga­ran­deerd. XCLNT ad­vi­seert Con­trac­tan­ten die ge­bruik wen­sen te maken van een alar­me­rings­sys­teem, point of sale be­taal­au­to­maat (PIN-au­to­maat) of ver­ge­lijk­ba­re sys­te­men om in der­ge­lij­ke ge­val­len con­tact op te nemen met de le­ve­ran­cier daar­van.
18.5  Ge­sprek­ken naar de alarm­dienst 112 wor­den door­ge­leid naar de Ne­der­land­se re­gi­o­na­le alarm­cen­tra­le van de regio be­ho­ren­de bij het ken­ge­tal van de woon- of ves­ti­gings­plaats van de Con­trac­tant, ook wan­neer de Con­trac­tant de BTe­le­foon­dienst ge­bruikt vanaf een lo­ca­tie in het bui­ten­land of bui­ten de regio van zijn woon- of ves­ti­gings­plaats. In­dien aan de alarm­dienst 112 adres­ge­ge­vens wor­den ver­strekt zijn dat te allen tijde de adres­ge­ge­vens van het woon- of ves­ti­gings­adres van de Con­trac­tant. Toe­gang tot alarm­dien­sten is niet be­schik­baar in­dien de ten be­hoe­ve van de Te­le­foon­dienst ge­bruik­te in­ter­net­ver­bin­ding of de stroom­voor­zie­ning van de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur is on­der­bro­ken.
18.6  XCLNT be­houdt zich het recht voor het ge­bruik van een Te­le­foon­dienst vanaf be­paal­de lo­ca­ties of naar be­paal­de be­stem­min­gen of te­le­foon­num­mers uit te slui­ten. 
 
19  In­stal­la­tie, Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur en Soft­wa­re
19.1  De Te­le­foon­dienst maakt ge­bruik van breed­band­in­ter­net voor het tot stand bren­gen van te­le­foon­ge­sprek­ken. Wan­neer geen Breed­ban­d­aan­slui­ting be­schik­baar is op het adres van de Con­trac­tant waar de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur is aan­ge­slo­ten of dient te wor­den aan­ge­slo­ten kan de Con­trac­tant niet bel­len of ge­beld wor­den. Ten be­hoe­ve van de Te­le­foon­dienst draagt de Con­trac­tant zorg voor een per­ma­nent be­schik­ba­re Breed­ban­d­aan­slui­ting van vol­doen­de kwa­li­teit. XCLNT is op geen en­ke­le wijze ver­ant­woor­de­lijk of aan­spra­ke­lijk voor de be­schik­baar­heid en het func­ti­o­ne­ren van de Breed­ban­d­aan­slui­ting en de ge­vol­gen daar­van voor de be­schik­baar­heid en het func­ti­o­ne­ren van de Te­le­foon­dienst.
191.2  De Con­trac­tant is zelf ver­ant­woor­de­lijk voor de cor­rec­te aan­slui­ting van de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur op de Rand­ap­pa­ra­tuur en op een Breed­ban­d­aan­slui­ting.
19.3  XCLNT geeft geen ga­ran­tie dat Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur na in­stal­la­tie naar be­ho­ren func­ti­o­neert en aan­vaardt geen en­ke­le aan­spra­ke­lijk­heid ter zake. Voorts geldt dat
tot de Ready for Ser­vi­ce-da­tum, geen te­le­foon­ge­sprek­ken ge­voerd kun­nen wor­den mid­dels de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur.
19.4  Tij­dens de in­stal­la­tie van Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur kun­nen aan­pas­sin­gen plaats­vin­den in be­staan­de soft­wa­re van de Con­trac­tant. XCLNT ga­ran­deert niet dat de sys­teem­func­ties en soft­wa­re van de Con­trac­tant na de in­stal­la­tie naar be­ho­ren func­ti­o­ne­ren. XCLNT aan­vaardt geen en­ke­le aan­spra­ke­lijk­heid ter zake. 
19.5  Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur blijft te allen tijde ei­gen­dom van XCLNT en wordt voor de duur van de Over­een­komst aan de Con­trac­tant in bruik­leen ge­ge­ven. De Con­trac­tant zal de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur uit­slui­tend ge­brui­ken ten be­hoe­ve van het ge­bruik van de Te­le­foon­dien­sten. De Con­trac­tant houdt Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur zo­veel mo­ge­lijk in oor­spron­ke­lij­ke staat en zal daar­op of daar­in geen wij­zi­gin­gen aan­bren­gen. De Con­trac­tant zal de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur al­leen ge­brui­ken in over­een­stem­ming met de daar­bij ver­strek­te ge­bruiks­do­cu­men­ta­tie en over­een­kom­stig re­de­lij­ke aan­wij­zin­gen van XCLNT. De Con­trac­tant is ver­ant­woor­de­lijk en aan­spra­ke­lijk voor de ge­vol­gen van be­scha­di­ging, ver­lies, dief­stal of ver­duis­te­ring van de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur.
19.6  XCLNT is ge­rech­tigd om te allen tijde van de Con­trac­tant een waar­borg­som te ver­lan­gen in ver­band met de bruik­leen van de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur. Te harer keuze kan XCLNT be­slui­ten deze waar­borg­som aan de Con­trac­tant terug te be­ta­len vóór het einde van de Over­een­komst. Een der­ge­lij­ke vroeg­tij­di­ge te­rug­be­ta­ling van de waar­borg­som laat de ver­plich­tin­gen van Con­trac­tant ten aan­zien van het ge­bruik van de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur ech­ter on­ver­let en de Con­trac­tant zal voorts on­ver­min­derd ver­ant­woor­de­lijk en aan­spra­ke­lijk voor de ge­vol­gen van be­scha­di­ging, ver­lies, dief­stal of ver­duis­te­ring van de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur zijn. 
19.7  Na beëin­di­ging van de Over­een­komst zal Con­trac­tant, in­dien XCLNT daar­toe ver­zoekt, de door XCLNT ver­strek­te Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur bin­nen twee weken na het ver­zoek in goede staat en met alle toe­be­ho­ren (zoals ka­bels en do­cu­men­ta­tie) te­rug­stu­ren aan XCLNT. De kos­ten van het te­rug­stu­ren van de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur komen voor re­ke­ning van de Con­trac­tant. 
19.8  XCLNT is niet ver­ant­woor­de­lijk voor het ver­schaf­fen of on­der­hou­den van, of het op­los­sen van sto­rin­gen in Con­trac­tan­t­ap­pa­ra­tuur. Het is niet toe­ge­staan Con­trac­tan­t­ap­pa­ra­tuur op de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur aan te slui­ten die niet vol­doet aan de wet­te­lij­ke ver­eis­ten. 
19.9  Alle rech­ten van in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­dom met be­trek­king tot Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur, de Soft­wa­re en ge­brui­kers­do­cu­men­ta­tie die als on­der­deel van een of meer­de­re Te­le­foon­dien­sten zijn ge­le­verd, be­rus­ten bij XCLNT of haar li­cen­tie­ge­vers. De Con­trac­tant ver­krijgt een niet-ex­clu­sief, niet over­draag­baar recht om de Soft­wa­re en bij­be­ho­ren­de ge­brui­kers­do­cu­men­ta­tie en/of ap­pa­ra­tuur voor de duur van de Over­een­komst te ge­brui­ken voor de Te­le­foon­dien­sten. De Con­trac­tant ac­cep­teert de li­cen­tie­voor­waar­den be­ho­ren­de bij de ter be­schik­king ge­stel­de Aan­sluit­ap­pa­ra­tuur en/of Soft­wa­re. 
19.10  Het is de Con­trac­tant niet toe­ge­staan wij­zi­gin­gen in of toe­voe­gin­gen aan Soft­wa­re te (laten) aan­bren­gen. De Con­trac­tant is niet be­voegd zon­der uit­druk­ke­lij­ke toe­stem­ming van XCLNT Soft­wa­re te kopiëren, te re­pro­du­ce­ren, te ver­zen­den, te ver­sprei­den of van de soft­wa­re af­ge­lei­de vor­men te creëren. 
 
20  XCLNT Ga­ran­tie
20.1  XCLNT biedt de Con­trac­tant die ge­bruik maakt van de XCLNT telefoondienst de XCLNT garantie onder de voor­waar­den van dit ar­ti­kel. 
20.2  Het to­taal van de ge­spreks­kos­ten die XCLNT over een pe­ri­o­de bij de Con­trac­tant in re­ke­ning heeft ge­bracht voor het bel­len via de Te­le­foon­dienst (ex­clu­sief de kos­ten voor bel­len naar Ser­vi­ce­num­mers) zijn lager zijn dan bij de vo­ri­ge Dien­sten­aan­bie­der. 

Sluiten